Для авторів - Форум права

Go to content

Main menu:

Для авторів
Загальне
До публікації в журналі у вигляді статей приймаються результати особистих (або в співавторстві) оригінальних наукових і науково-практичних досліджень, які не були раніше опубліковані та не направлені до публікації в інші видання, підготовлені українською або англійською мовами, а також відповідають встановленим вимогам до кваліфікованих наукових праць.
У статті повинна бути відображена наукова новизна в галузі досліджень, а також наступність тематики попереднім публікаціям журналу за темою дослідження.
Редколегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають його тематиці, технічним та етичним стандартам, і редагувати їх.
Зв'язок з авторами здійснюється насамперед шляхом електронного листування та в телефонному режимі.
Окрім направлення статті електронною поштою також необхідно направити на адресу редколегії підписаний автором роздрукований пакет документів (див. п.2).
За зверненням авторів можливе додаткове присвоєння індексу DOI також їх іншим, опублікованим до листопада 2017 року, статтям журналу.

1. Правила оформлення статей
1.1. Стаття готується в текстовому редакторі MS Word. Шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5 і абзацним відступом 1,27 см.) на папері формату А4 з полями (верхнє – 3,0 см, нижнє – 3,5 см, ліве – 2,7 см, праве – 1,8 см; від краю верхнього колонтитулу – 1,0 см, нижнього – 2,0 см), без переносів.
1.2. Метадані статті вказуються ліворуч:
– на першому рядку УДК;
– на другому рядку – міжнародний ідентифікатор цифрового об’єкта DOI (присвоюється редколегією);
– на третьому рядку – ініціали та прізвище автора (курсив напівжирний, прописний розміром 14 pt), посада, підрозділ (кафедра), повна назва організації, яку представляє автор, науковий ступінь і вчене звання; місто, країна; адреса електронної пошти автора (звичайний стрічний розміром 14 pt);
– на наступному рядку – індивідуальний цифровий ідентифікатор наукових працівників – ORCID. Імена інших співавторів (при наявності) та відомості про них розміщуються нижче за наведеним переліком;
назва статті подається через рядок (напівжирний, прописний розміром 16 pt).
Перелічені відомості про авторів статті та її назва також вказуються на англійській мові нижче (прізвище та ініціали авторів подавати за зразком написання в паспорті для виїзду закордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати їх офіційному іменуванню англійською мовою).
Для англомовних статей спочатку розміщуються метадані статті на англійській, а потім на українській мовах.
1.3. Умовний блок "Анотації (Abstracts)" з нового рядку містить послідовно на українській та англійській мовах наступне: прізвище та ініціали автора (авторів) статті, її назву, та з нового рядку – для українського тексту – анотацію обсягом 12–14 рядків (розмір 14 pt, без абзацного відступу).
Для англомовного тексту подається розширена анотація, виготовлена на  якісній англійській мові (використання комп’ютерного перекладу не допускається) обсягом 2000–2500 знаків.
1.4. Далі через рядок розміщують текст статті.
1.4.1. За структурою стаття повинна містити підзаголовки (де перший – "Постановка проблеми", останні – "Висновки", "Конфлікт інтересів" та "Вираз вдячності"), оригінально іменовані відповідно до змісту фрагментів тексту статті.
1.4.2. Рекомендований обсяг "чистого" тексту статті (без літератури та анотацій) – від 12 с.
1.4.3. Посилання за текстом на літературні наукові та нормативно-правові джерела здійснюється у квадратних дужках із наскрізною арабською нумерацією в порядку згадування. При посиланні на текстові фрагменти, що цитуються, після номеру джерела вказуються сторінки.
1.4.4. При використанні виносок вони виконуються як звичайні та розміщуються наприкінці сторінки з наскрізною автоматичною нумерацією в межах однієї статті.
1.4.5. Малюнки і таблиці при наявності повинні бути розташовані в межах друкованого поля книжкової орієнтації сторінки та супроводжуватись підписами (рисунки) і заголовками (таблиці) (шрифт напівжирний, розміром 12 pt) і мати посилання на них у тексті. Підписи до малюнків не поєднувати з малюнком, розмір якого по горизонталі має бути кратним 8 см із можливістю масштабування до чітко розрізнювальних знаків або символів розміром 8 рt.
Формули готують тільки у редакторі формул, вбудованому в Word (наприклад, Equation 3); із наскрізною нумерацією з правого поля та посиланням на них за текстом.
1.4.6. В статті використовувати за потреби тільки прямі лапки (").
1.4.7. В статті не слід використовувати нумераційні маркери редакторів Word, а також табулятор. За потреби у складній рубрикації або виділенні окремих текстових фрагментів слід використовувати тільки курсив або напівжирний шрифт.
1.4.8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (напівжирний прописний розміром 14 pt) розміщується ліворуч та відокремлюється порожніми рядками.
Кожне джерело розміщується з абзацу без відступу та нумерується арабськими цифрами відповідно до цифрового посилання на нього за текстом. Дублювання назв літературних джерел не допускається.
Бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ 8302:2015.
1.4.9. Умовний блок використаних джерел REFERENCES оформлюється відповідно до пп.1.3.8, але виключно за міжнародним стандартом АРА. Онлайн транслітерація україномовних джерел наводиться відповідно до ukrlit.org/transliteratsiia, онлайн транслітерація російськомовних джерел – відповідно до translit-online.ru.
У кожному транслітерованому джерелі у квадратних дужках подається переклад на англійську мову найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назв матеріалів, періодичних видань, нормативно-правових джерел тощо).
Не допускається використання символів "/" та римських цифр (замінити на арабські).
Не україно- та неросійськомовні джерела не транслітеруються.
Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела в дужках позначається мова, на якій воно надруковано (in Ukr., in Eng., in Russ. тощо).
1.4.10. При написанні будь-якого тексту з використанням латинських літер (на англійській, французькій мові тощо) забороняється використовувати шрифт з кириличним кодуванням.

2. Для розгляду питання публікації статті на електронну пошту редколегії слід направити:
- статтю з метаданими (за п.1.2), розшифровкою імені та по-батькові авторів, номером контактного телефону для зв'язку;
- завірені рецензія (для авторів, що не мають наукового ступеня) і витяг із протоколу засідання кафедри (ради);
- для громадян країн Європейського Союзу заяву-дозвіл публікації особистих даних щодо Загального Європейського Регламенту Захисту персональних Даних GDPR (General Data Protection Regulation) встановленої форми;
- додаткові матеріали за потреби.

3. Поштова адреса редколегії та контактні відомості
61080, Україна, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
Харківський національний університет внутрішніх справ, Редколегія наукового журналу "Форум права".
Контактна особа: проф. Зозуля Ігор Вікторович, відп. секретар журналу
Телефон: +38-050-30-39-118
Електронна пошта: journals@meta.ua

4. Порядок опрацювання статей редколегією
4.1. Після надходження статті на електронну пошту редколегії журналу, автору на його електронну пошту надсилається повідомлення про надходження статті та попередній можливий номер журналу для її включення до публікації.
4.2. На першому етапі підготовки статті до публікації вона перевіряється на плагіат та відповідність вимогам до наукових статей і стандартам журналу щодо публікацій.
Попереднє рішення щодо можливості публікації та виявлені технічні зауваження надсилаються автору на доопрацювання.
4.3. На другому етапі підготовки статті до публікації доопрацьована автором відповідно до пп.4.2 стаття перевіряється на відповідність виправлення раніше висунутих зауважень (а при значних обсягах доопрацювань вона проходить повторну перевірку на плагіат) і направляється на подвійне сліпе рецензування та ознайомлення з нею головного редактора і членів редколегії щодо науковості, новизни та значущості викладених у статті наукових результатів.
4.4. Після отримання позитивних відгуків рецензентів і позитивного рішення головного редактора та відсутності заперечень членів редколегії стаття передається до "портфелю" чергового номеру журналу.
При наявності зауважень рецензентів, головного редактора чи членів редколегії стаття знімається з публікації або повторно направляється автору на остаточне доопрацювання.
В усіх відмовних випадках автор повідомляється про відмову у публікації з викладенням причин.
4.5. Доопрацьована відповідно до пп.4.4 стаття перевіряється на якість та повноту доопрацювань членами редколегії і після позитивного рішення головного редактора передається до публікації.
4.6. На третьому етапі підготовки статті до публікації її остаточний текст узгоджується з автором, який на адресу редколегії направляє роздруківку статті, виписку з протоколу засідання кафедри, наявні рецензії та заяву автора про публікацію статті й дозвіл публікації особистих даних щодо Загального Європейського Регламенту Захисту персональних Даних GDPR (General Data Protection Regulation), після надходження та перевірки яких редакційною колегією затверджується зміст видання в цілому та проводиться його подальше редакційне та коректорське опрацювання, макетування та публікація в складі журналу.
4.7. Черговий номер журналу публікується на вебсайті журналу, передається на розміщення в базу даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та інші вітчизняні та міжнародні наукометричні та депозитарні бази даних згідно з редакційною політикою та вимогами МОН України.
4.8. Автори статей повідомляються про їх публікацію, режим доступу та бібліографічний опис статей. Рекомендований зразок цитування статті наводиться наприкінці кожної статті. Обов'язковою при цитуванні або посиланні на статтю є вказівка присвоєного їй міжнародного ідентифікатора DOI.

5. Факт публікації статті
5.1. Фактом публікації  статті є її розміщення  з вільним доступом у незмінному електронному вигляді у форматі .pdf в складі відповідного номеру журналу на вебсайті журналу forumprava.pp.ua, у мережі Інтернет за привласненим статті індексом DOI, та в базі даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
5.2. Автору за потреби видається довідка встановленого зразку з бібліографічним описом опублікованої статті, режимом доступу та вказівкою присвоєного їй міжнародного ідентифікатора DOI.

6. Деякі рекомендації з підготовки та оформлення статей
6.1. Практика показала, що окремі вітчизняні автори ще не готові до кропіткої роботи над власними статтями і доведення їх до стандартів журналу. Як правило, доробка статей включає в себе до 3–4 етапів листування з авторами. Публікація статей здійснюється в наскрізному режимі, за алфавітом, по мірі підготовки чергових статей.
Наукова стаття повинна бути ємною, змістовною, не містити неактуальних і суперечливих даних або ознак плагіату, не мати необґрунтованого, недоречного, розлогого перерахування або цитування загальновідомих фактів, компіляції, літературних посилань чи нормативно-правових актів, і багаторазового використання ключових словосполучень.
В роботі цінуються і є обов'язковими глибокий авторський аналіз розглянутої проблеми, критика, пропозиції (в тому числі, і в законодавчі акти), міркування, оригінальні висновки та ін.
Стаття має бути блискучою, її повинні захотіти цитувати!
6.2. При підготовці статті до публікації слід візуально орієнтуватися на оформлення та структуру вже опублікованих на веб-сайті журналу статей за 20182019 роки (forumprava.pp.ua/2018-n-1.html та ін.). Це пояснюється спрямуванням журналу на подальше включення в Web of Science та Scopus відповідно до вимог Наказу МОН України від 15.01.2018 року № 32.
6.3. Назва статті має містити не більше 12–15 слів і відповідати змісту статті.
6.4. Обов'язковою є реєстрація автором індивідуального цифрового ідентифікатора науковців – ORCID (реєстрація проводиться за адресою: orcid.org/register).
6.5. При викладенні вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається простий перелік їх прізвищ без вказівки невирішених ними раніше частин загальної проблеми і причинно-наслідкового зв'язку їх робіт з метою статті. Достатньо залишити 2–3 прізвища попередніх дослідників, але стисло розписати внесок кожного декількома реченнями.
Сюди ж включити з посиланням на них у списку використаних джерел аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів публікацій за тематикою статті.
6.6. Мета статті не повинна дослівно повторяти її назву (дослідження є процесом наукового вивчення чого-небудь і не може бути метою статті. Метою статті може бути тільки досягнення наукового результату, отриманого в процесі дослідження).
Після мети статті слід вказати її новизну (новий продукт, нові знання, викладені в статті) та завдання (можна пов'язати з назвами підзаголовків).
6.7. Посилання на літературні джерела мають відповідати тематиці статті та не бути застарілими.
Для статті рекомендованого обсягу треба не менше 12–15 джерел.
6.8. У статті обов’язково мають бути посилання на англомовні джерела (мінімум 20–30 %). Перевагу слід віддавати авторам публікацій, що були індексовані в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.
6.9. Висновки повинні бути пов'язані з текстом статті, підтверджувати виконання мети і завдань, містити нові отримані результати.
У висновках не має бути інформації, яка не розглядалася в статті, або повторювати текст. Краще – встановлено, що ... (і далі через нумерацію перерахувати результати).
6.10. Анотації (за п.1.3) повинні містити стислу постановку проблеми, завдання, методи їх вирішення, результати та висновки.
6.11. Ключові слова не мають повторювати слова з назви статті, повинні конкретизувати інформацію про дослідження, але не мати загальний характер.
Back to content | Back to main menu