Новини - Форум права

Go to content

Main menu:

Новини
09 лютого 2020 року
Редакційна колегія журналу з 2020 року започатковує пілотний проект з інформаційного супроводження авторських статей – "Нові цитування статей, що опубліковані у журналі "Форум права" (New citations to Forum Prava journal articles).
Метою проекту є оперативне інформування авторів наукових статей, опублікованих у журналі "Форум права", про новітнє їх цитування у сторонніх наукових публікаціях за даними системи веб-пошуку Google Scholar.
За структурою подаються відомості про Публікацію, що цитується, Публікацію цитування та Джерело цитування.
*****
28 грудня 2019 року
Електронне наукове фахове видання "Форум права" Наказом МОН України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4) включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук за спеціальностями 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність" і 293 "Міжнародне право".
У 2020 році заплановано подання заявки на індексування журналу наукометричними базами WoS та Scopus.
Запрошуємо науковців до співробітництва.
*****
02 листопада 2019 року
Електронне наукове фахове видання "Форум права" включено до електронного ресурсу "Бібліометрика української науки". Станом на дату реєстрації журнал посідає 26 місце (h5-індекс=20) у Рейтингу наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі.
*****
24 жовтня 2019 року
Електронне наукове фахове видання "Форум права" підключено до системи веб-пошуку Google Scholar.
*****
10 жовтня 2019 року
Розпочато публікацію додаткового щорічного номеру журналу "Форум права" – Forum Prava. 2019. 59(Suppl.).
Автори раніше опублікованих у журналі оригінальних україно-, та російськомовних наукових статей мають унікальну можливість оперативно опублікувати в ньому переклади на англійську мову означених статей (додатково див. "Новини" за 21 серпня 2019 року).
*****
21 серпня 2019 року
Редакційна колегія журналу з 2019 року започатковує новий для України пілотний проект – випуск додаткового щорічного номеру журналу "Форум права" Supplement (Suppl.) з вибірковою публікацією в ньому перекладів на англійську мову раніше опублікованих у журналі оригінальних наукових статей.

Загальноприйнята сьогодні  в Україні публікація наукових статей тільки на одній (наприклад, українській) мові орієнтована виключно на вітчизняну, але не на англомовну наукову аудиторію, що є суттєвою вадою таких публікацій. При цьому часто у авторів виникає потреба одночасного ознайомлення з матеріалами статті не тільки україно-, але й англомовного читача (де стисла англомовна анотація у 1800 знаків лише стає на заваді).

Тому, метою такого випуску є надання авторам означених статей оперативної можливості шляхом публікації в "Форум права" (Suppl.) їх перекладів із донесення до іноземних науковців сутності та пріоритету найбільш вагомих результатів власних наукових досліджень, що може становити інтерес для зарубіжної наукової спільноти та слугувати суттєвим аргументом у науковій дискусії з іноземними вченими.

Базові засади випуску:
– переклади оригінальних статей публікуються за вже прийнятими у журналі "Форум права" шаблонами відповідно до вимог зарубіжних видавничих стандартів;
– переклади оригінальних статей, як правило, публікуються за ініціативою їх авторів;
– кожний переклад статті набуває офіційного статусу за рахунок присвоювання йому індивідуального індексу DOI, публікується в додатковому щорічному номері журналу "Форум права" (Suppl.) та розповсюджується в мережі Інтернет на правах публікації перекладу раніше опублікованої в журналі оригінальної статті;
– при публікації перекладів статей в них вказуються повні видавничі реквізити та бібліографічні описи оригінальних статей та перекладів;
– кількість перекладів різних оригінальних статей одного автора в кожному щорічному номері журналу "Форум права" (Suppl.) не обмежена і не залежить від дати публікації оригінальної статті;
– на переклади, як і на оригінальні статті, розповсюджується чинне авторське право.
*****
17 серпня 2019 року
Журнал подано до МОН України для включення (перереєстрації) до Переліку наукових фахових видань України зі статусом видання категорії "Б".

22 липня 2019 року
Журнал "Форум права" входить із порядковим номером 63 в ТОП-100 журналів України за версією Google Scholar в 2019 році.
*****
16 липня 2019 року
Відповідно до ч.2 ст.22 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з 16 липня 2020 року в журналі припиняється публікація наукових статей російською мовою.
Робочими мовами публікацій в журналі залишаться українська та англійська.
*****
26 березня 2019 року
Для підвищення індексу цитування статей журналу "Форум права" автоматичними пошуковими системами (роботами) рекомендовано оформлення їх бібліографічних посилань (references) у стандарті APA за зразком:
в україномовних статтях:
Зозуля, О. І. (2019). Критерії та принципи формування персонального складу комітетів Верховної Ради України. Форум Права, 55(2). 36–44. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3248914.
в англомовних статтях:
Zozulia, O. I. (2019). Kryteriyi ta pryntsypy formuvannya personalʹnoho skladu komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Criteria and Principles for Formation of Personal Composition of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Forum Prava, 55(2). 36–44. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3248914 (Ukr.).
*****
19 жовтня 2018 року
Журнал надіслано на реєстрацію до наукометричної бази International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (ICI).

Журнал надіслано на реєстрацію до наукометричної бази EZB Electronic Journals Library.

*****
5 жовтня 2018 року
Журнал надіслано на реєстрацію до наукометричної бази Directory of Research Journal Indexing (DRJI).

Журнал надіслано на реєстрацію до наукометричної бази Scientific Journal Impact Factor (SJIF).

*****
28 вересня 2018 року
Повідомляємо, що у зв’язку із запровадженням у журналі "Форум права" нової редакційної політики та видавничих стандартів, обумовлених Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32:
1. Оголошується відкритий конкурс на оновлення складу редакційної колегії журналу
Термін дії конкурсу – до заповнення вакансій.
Умови – висока професійність та ініціативність кандидатів, можливість і бажання плідно працювати в складі редколегії.
Претенденти на посади членів Редколегії повинні:
– мати науковий ступінь в галузі "юридичні науки" за однією із наукових спеціальностей (12. 00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05);
– мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE);
– входити до складу не більш як ще двох інших редакційних колегій видань, включених до Переліку наукових фахових видань України;
–  надати особисту письмову згоду на включення до складу редакційної колегії.
До участі у конкурсі запрошуються також іноземні або українські науковці, що працюють за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти.
При включенні до складу Редакційної колегії журналу "Форум права" пріоритет буде віддаватися вченим, що мають значні наукові досягнення за спеціальністю, якість та інтенсивність яких підтверджена особистими науковими публікаціями в провідних наукових виданнях України та світу, є знаними фахівцями в науковому світі та вільно володіють іноземними мовами.

2. Запрошуються незалежні рецензенти статей журналу "Форум права"
Умови – висока професійність та ініціативність кандидатів, можливість і бажання плідно працювати з редколегією.
Претенденти на посади незалежних рецензентів повинні:
– мати за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE);
– дотримуватись процедури рецензування (якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими) та редакційної етики (принципів академічної доброчесності, передбачених законами України та міжнародними рекомендаціями).
До участі в діяльності журналу "Форум права" в якості незалежних рецензентів запрошуються також іноземні науковці, що працюють за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти.
При включенні до бази незалежних рецензентів журналу "Форум права" пріоритет буде віддаватися вченим, що мають наукові досягнення за спеціальністю, якість та інтенсивність яких підтверджена особистими науковими публікаціями в провідних наукових виданнях України та світу, мають досвід рецензування наукових праць (у тому числі, опубліковані рецензії), зареєстрували особистий профіль на платформі Publons та його використовують, а також вільно володіють іноземними мовами.

З приводу участі у конкурсі на посади членів редколегії та незалежних рецензентів, звертатись на journals@meta.ua або за телефоном: +38-050-30-39-118.
В листі надати інформацію про претендента на посаду члена Редколегії або незалежного рецензента з посиланням на особистий або науковий профіль (резюме). Особливо виділити повний бібліографічний опис та електронну адресу наукових публікацій, що підтверджують наявність у автора наукових публікацій в Web of Science Core Collection та/або Scopus, а також надати контактні (телефон та електронну пошту) дані.
*****
10 вересня 2018 року
Журнал "Форум права" зареєстровано у наукометричній базі Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Казахстан.

*****
24 серпня 2018 року
Журнал надіслано на реєстрацію до наукометричної бази The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Норвегія.

*****
01 липня 2018 року
Завершено формування наукового профілю журналу "Форум права" за 2017 рік у наукометричній базі Index Copernicus International (Польща). Оновлено розділ "Паспорт журналу" (анотації, метадані, повні тексти статей у форматі PDF та ін.).
*****
10 травня 2018 року
Журнал "Форум права" (Forum prava, ISSN: 1995-6134) зареєстровано у наукометричній базі Research Bible (ResearchBib), Японія.

*****
01 квітня 2018 року
У зв'язку з набуттям з 25.05.2018 року чинності в Європейському Союзі Загального Європейського Регламенту Захисту персональних Даних GDPR (General Data Protection Regulation), Редколегія рецензованого електронного наукового фахового видання з вільним доступом "Форум права" оновлює політику конфіденційності.
Повідомляємо, що Редколегія не є оператором персональних даних, і не збирає їх, а тільки відповідно до загальноприйнятої міжнародної наукової практики за наданим (на принципах індивідуального управління та самоконтролю) письмовим дозволом авторів щодо самих себе публікує в наукових статтях ті пристатейні дані щодо них, що вже оприлюднені в наукових профілях авторів, таких як ORCID, ResearcherID, GSCID, SSRN тощо.
*****
20 січня 2018 року
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32, у журналі "Форум права" запроваджується нова редакційна політика та видавничі стандарти, пов’язані з концепцією інтеграції статей та видання в цілому у світову наукову та видавничу сферу, орієнтовану на найбільш прогресивні закордонні та вітчизняні наукометричні бази.
Основні зміни оприлюднюються на сторінках журналу та позначені в правилах підготовки статей "Для авторів".
*****
01 грудня 2017 року
Звертаємо увагу авторів, що в Постанові Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1 відсутня вимога особливого виділення перелічених там "необхідних елементів" шрифтом, засобами графіки, рубрикацією тощо – обов'язковою і достатньою умовою є їх розкриття у тексті статті.
Тому редакційним стандартом журналу "Форум права" рекомендовано у статтях не виділяти означені елементи, лише враховувати їх наявність і послідовність у тексті.
Це дозволяє авторові більше зосередитися на змісті та творчому характері статті й в цілому уникнути візуальної шаблонної одноманітності в її оформленні, характерної для видань, що особливо виділяють "необхідні елементи".
*****
01 листопада 2017 року
Починаючи з № 5 журналу за 2017 рік, усім опублікованим в журналі «Форум права» науковим статтям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об’єкта DOI (digital object identifier). Це сприятиме подальшій уніфікації та інтеграції статей у виданні в зарубіжні інформаційні наукометричні бази даних Scopus і Web of Science.
Авторам слід надалі використовувати відображення DOI для посилань на статті, де його присвоєно, в їх бібліографічному описі.
На даний момент DOI також присвоєно усім статтям журналу № 4 за 2017 рік, їх перелік надано в закладці «DOI раніше опублікованих статей» сайту.
На прохання авторів можливе додаткове присвоєння DOI й іншим опублікованим статтям журналу.
Триває робота з подальшого наповнення архіву журналу та представлення поточних номерів журналу відповідно до виходу. Посилання оформлюватимуться вже за новими вимогами.
*****
01 серпня 2017 року
У зв’язку з вимогами пошукових електронних систем щодо наявності опису журналу як його візитівки на його веб-сайті, подаємо стислий опис журналу на англійській та польській мовах:

Electronic scientific professional journals Forum prava founded in 2005 by Kharkiv National University of Internal Affairs, its issuer is Kharkiv National University of Internal Affairs. The purpose of foundation: achieve qualitatively new level of completeness and timeliness satisfaction of informational needs of society in knowledge in the field of law and public administration. Theme: according to branch of science 12.00.00 - Jurisprudence in accordance with the current list of branches of science. Publication frequency: 5 times a year. Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, # 3-05/1 journal Forum Law approved as professional of Law. Ministry of Education and Science of Ukraine from 07.04.2013, ? 893 (Appendix 6) log on (re-registered) to the list of academic editions Ukraine. As of 29.03.2016 in 40 issues of the journal published 3484 articles. Chief  Editor Muzichuk Aleksander, Doctor of Law, Professor Executive Secretary Igor Zozulia, Doctor of  Law, profesor.

Elektroniczne wydania naukowe Law Forum została założona w 2005 roku, Kharkiv National University Spraw Wewnętrznych, jego wydawcą jest Kharkiv National University Spraw Wewnętrznych.Celem fundacji: osiągnięcie nowego poziomu kompletność i aktualność potrzeb informacyjnych społeczeństwa w wiedzę w dziedzinie prawa, prawa i administracji publicznej.Temat: według gałęzi nauki 12.00.00 - prawoznawstwa zgodnie z aktualną listą dziedzin nauki.Częstotliwość: 5 razy w roku.Rozporządzenie Prezydium Wyższej Komisji Atestacyjną Ukrainy z 18.01.2007, # 3-05/1 zatwierdzone profesjonalny dziennik orzecznictwa.Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy z 07.04.2013, ? 893 (załącznik nr 6), zalogować się (ponownej rejestracji) do listy wydań naukowych Ukrainy.Od 29/03/2016, w 40 sprawach gazetach czasopism opublikowanych w 3484.Redaktor Muzichuk Aleksander, Doktor nauk prawnych, profesor Sekretarz Wykonawczy Zozulia Igor, Doktor nauk prawnych, profesor.
*****
01 червня 2017 року
У зв’язку з опрацюванням редколегією журналу «Форум права» шляхів щодо уніфікації та більшої інтеграції публікацій в ньому в зарубіжну інформаційну науковометричну мережу, додатково планується введення до статей таких метаданих, як ключові слова на англійській мові, аффіляція автора, дата відправки статті до редколегії, дата прийняття статті до редколегії, заява автора про джерела фінансування досліджень, поданих у науковій статті або виникнення наукової статті, реєстрація DOI статті тощо.
*****
02 березня 2017 року
При поданні статей до публікації  слід виконувати бібліографічне посилання на використані в них джерела відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».
*****
16 жовтня 2016 року
При поданні статті до публікації авторам рекомендовано надавати власний індивідуальний цифровий ідентифікатор наукових співробітників, наприклад, ORCID, Scopus Author ID, ResearcherID чи інший.
*****
01 жовтня 2016 року
Журнал «Форум права» включено до міжнародної наукометричної бази InfoBase Index (Індія), Si No 2586, індексується з 2016 року.
*****
10 листопада 2015 року
Редакційною колегією прийнято рішення про збільшення з 2015 року кількості річних випусків журналу з 4 до 5.
*****
1 квітня 2015 року
Журнал «Форум права» включено до «Топ 100 наукових періодичних видань України» за версією Google Scholar.

*****
12 листопада 2014 року
Журнал «Форум права» за 2013 рік проіндексовано у наукометричній базі Index Copernicus International (Польща).
Див. за адресою: http://journals.indexcopernicus.com/+,p5061,3.html.

*****
3 листопада 2014 року
Журнал «Форум права» індексується Google Scholar (див. гіперпосилання на сторінці журналу за адресою http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm).
*****
22 березня 2014 року
При переведенні архіву інформаційного ресурсу «Наукова періодика України» на нову програмну платформу, в публікаціях журналу «Форум права» за 2005-2013 роки (включаючи № 1 за 2013 р.) Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського змінено режим доступу (електронну адресу) стосовно до вказаних у прикінцевих анотаціях статей та раніше наданих довідках.
При потребі авторів в отриманні оновлених довідок про вказані публікації пропонуємо безпосередньо звертатись до редколегії щодо їх надсилання.
Просимо вибачення за незручності, до яких редколегія не має жодного відношення.
*****
10 березня 2014 року
Станом на сьогодні журнал «Форум права» є єдиним електронним журналом, архів якого у повному обсязі відновлений завдяки плідному співробітництву з адміністрацією Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
*****
15 січня 2014 року
За телефонним повідомленням В.І. Попика, генерального директора НБУВ ім. В.І. Вернадського, редколегії журналу «Форум права», технічна реорганізація веб-сайту бібліотеки буде закінчена протягом місяця. Обіцяно відновлення наукової інформації у повному обсязі.
*****
05 січня 2014 року
У зв’язку з об’явою Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського про закриття «старого» сайту з січня 2014 року та неможливістю з цього приводу доступу наукової громади України та світу до статей у 26 номерах електронного наукового журналу «Форум права» за 2005-2013 роки (включаючи № 1 за 2013 р.), пропонуємо безпосередньо звертатись до редколегії щодо надсилання електронних копій відповідних статей.
Просимо вибачення за незручності, до яких редколегія не має жодного відношення.
*****
30 листопада 2013 року
Роз’яснення редколегії.
У зв’язку з включенням електронного наукового фахового видання «Форум права» до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Польща), публікації у «Форум права» можуть зараховуватись до обов’язкових публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав або у інших виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз (стосовно пп.2.1 і 2.2 наказу МОНмолодьспорт № 1112 від 17.10.12 року).
*****
25 листопада 2013 року
Журнал «Форум права» за 2012 рік проіндексовано у наукометричній базі Index Copernicus International (Польща).
Див. за адресою: http://jml2012.indexcopernicus.com/+,p5061,3.html.

*****
30 жовтня 2013 року
У звязку з  переведенням з 1 вересня 2013 року на нову платформу інформаційного ресурсу «Наукова періодика України»  Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, електронний науковий журнал «Форум права», починаючи з № 2 за 2013 рік розміщено за адресою: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.
Всі попередні 26 номерів електронного наукового журналу «Форум права» за 2005-2013 роки (включаючи № 1 за 2013 р.) розміщені за адресою: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm.
*****
31 серпня 2013 року

Динаміка відвідувань сайту журналу «Форум права» за липень-серпень 2013 року
*****
24 липня 2013 року
Журнал «Форум права» включено (перереєстровано) до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6).
*****
06 липня 2013 року
Журнал «Форум права» внесений до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща).
Результати експертної оцінки за 2013 рік будуть оголошені на початку 2014 року.
*****
01 червня 2013 року
Кількість наукових публікацій докторів наук у журналі «Форум права» за 2011-2013 роки:
2011-1 17    2012-1 13      2013-1 13
2011-2 14    2012-2 5
2011-3 9      2012-3 10
2011-4 13    2012-4 15
*****
10 квітня 2013 року
Відповідно до наказу МОНмолодьспорт від  17.10.2012 р. № 1111, на веб-сайті журналу додатково запроваджена англомовна версія видання (http://forumprava.pp.ua/eng).
Починаючи  з № 4 за 2012 рік  (http://forumprava.pp.ua/eng/fp-2012-4.html) , статті в закладці «Issues»  представлені розширеними англомовними анотаціями обсягом до 2-3-х сторінок.
*****
01 березня 2013 року
Електронне наукове фахове видання «Форум права» включене Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського до "Рейтингу наукових журналів України згідно даних Google Scholar за 2007-2011 роки" (http://nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html)
На сьогодні наукометрична база Google Scholar, започаткована у листопаді 2004 року, є вільною доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.
*****
21 лютого 2013 року
Запрошуємо вчених і практиків-юристів до публікації наукових статей в електронному науковому фаховому виданні «Форум права» - № 1 за 2013 рік.
*****
15 лютого 2013 року
Електронне наукове фахове видання «Форум права» за статистичними даними НБУВ на 15 лютого 2013 р. про використання електронних версій наукової періодики посідає друге місце серед 1794 періодичних видань України (http://archive.nbuv.gov.ua/rating/20130215_1.html).
*****
01 січня 2013 року
Станом на 01.01.2013 року у 25 номерах журналу опубліковано 2347 наукових статей.

Динаміка публікацій статей у журналі за номерами та роками.
Back to content | Back to main menu