WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.8.23 - Форум права

Go to content

Main menu:

Форум праварецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Призначення журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю «Юридичні науки» за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право.

ISSN 1995-6134 (Online)          Періодичність видання: 5 разів на рік.

Має статус видання категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОН України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено до Переліку наукових фахових видань України постановою Президії ВАК України від 18.01.2007 р. № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано Наказом МОН України від 04.07.2013 р. № 893 (Додаток 6).

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості».

Поточний номер


Підключено до системи веб-пошуку Google Scholar та включено до електронного ресурсу "Бібліометрика української науки".

Станом на липень 2019 р. у 56 номерах журналу опубліковано 3933 наукові статті.

Включено до міжнародних наукометричних і депозитарних баз даних:
                                                      Розміщується у:                                          Присвоюється:
               Індексується:           Видання з відкритим доступом
 
Back to content | Back to main menu