Для авторів - Форум права

Перейти до контакту

Головне меню:

Для авторів
До публікації в журналі у вигляді статей (рекомендований обсяг 1015 с.) приймаються результати оригінальних наукових, практичних і навчально-методичних досліджень, які ніде раніше не друкувалися і підготовлені на українській, російській чи англійській мовах, а також відповідають вимогам п.3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 р., № 7-05/1.
У статті повинна бути відбита наукова новизна в галузі досліджень, а також наступність тематики раннім публікаціям журналу.
Редколегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають його тематиці, і редагувати їх.
Стаття, прислана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності відправлення на адресу редколегії всього необхідного пакету документів.

1. Правила оформлення статей.
Стаття готується в 1 примірнику на паперовому носії в будь-якому з редакторів Word 6.0/7.0/97, повністю підготовленою до опублікування. Шрифт Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5 і абзацним відступом 1,27 см.) на папері формату А4 з полями (верхнє 3,0 см, нижнє 3,5 см, ліве 2,7 см, праве 1,8 см; від краю верхнього колонтитулу 1,0 см, нижнього 2,0 см).
Ліворуч вказується:
- на першому рядку УДК, на другому рядку ініціали та прізвище автора (курсив напівжирний, прописний розміром 14 pt), науковий ступінь і вчене звання (звичайний стрічний розміром 11 pt). Тут же повна назва організації, яку представляє автор (звичайний стрічний розміром 11 pt);
- імена інших співавторів (при наявності), їх вчений ступінь і вчене звання та назва організації розміщуються нижче за наведеним прикладом;
- назва роботи подається через рядок без переносів (напівжирний, прописний розміром 16 pt);
- нижче через рядок ключові слова.
Далі через рядок розміщують текст статті.
Малюнки і таблиці при наявності повинні бути розташовані строго в межах друкованого поля книжкової орієнтації сторінки та супроводжуватись підписами (рисунки) і заголовками (таблиці) (напівжирний, розміром 12 pt) і мати посилання на них у тексті. Підписи до малюнків не поєднувати з малюнком, розмір якого по горизонталі має бути кратним 8 см із можливістю масштабування до чітко розрізнювальних знаків або символів розміром 8 рt.
Формули готують тільки у редакторі формул, вбудованому в Word (наприклад, Equation 3); із наскрізною нумерацією з правого поля та посиланням на них за текстом.
Література (назва через рядок всередині, напівжирний, прописний розміром 14 pt; безпосередній перелік джерел через рядок нижче; кожне джерело тільки з власною нумерацією з абзацу, без дублювання під іншими номерами) повинна мати посилання по тексту в порядку згадування. Бібліографічний опис джерел подається строго до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Анотація (на українській, російській та англійській мовах) обсягом не менше 5-ти рядків (розмір 14 pt, без абзацного відступу).
При використанні виносок вони виконуються як звичайні та розміщуються унизу сторінки з наскрізною автоматичною нумерацією в межах однієї статті.
В роботі забороняється використовувати нумераційні маркери редакторів Word, а також табулятор. При потребі у складній рубрикації або виділенні окремих текстових фрагментів слід використовувати тільки курсив або напівжирний шрифт.
Стаття має бути підписана авторами на останній сторінці.

2. До статті додаються:
- окремий аркуш паперу з прізвищами та ініціалами авторів; назвою статті, організації і міста; анотацією статті на українській, російській і англійській мовах, включаючи прізвище авторів та назву статті;
- рецензія (для авторів, що не мають наукового ступеня) і витяг із протоколу засідання кафедри (ради);
- на паперовому носії окремо відомості про авторів (прізвище, імя та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса для листування, телефон, особистий E-mail, факс);
- при відсутності раніше переданих даних по електронній пошті диск СD/DVD-ROM з повним тестом статті й окремими додатковими електронними файлами таблиць, малюнків, формул і зазначених відомостей (читаність інформації перед відправленням обовязково перевірити).

3. Поштова адреса редколегії:
61080, Україна, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
Харківський національний університет внутрішніх справ.
Редколегії наукового журналу "Форум права". Відп. секр. Зозуля І.В.
Тел. +38-050-30-39-118.
E-mail: Journals@meta.ua

4. Порядок опрацювання статей редколегією:
- Після надходження статті на електронну адресу журналу, автору на його електронну адресу надсилається повідомлення про надходження статті та можливий номер журналу для її включення до публікації.
- Після перевірки статті на плагіат і її попереднього редагування, автору надсилається стаття на доопрацювання або узгодження остаточного тексту статті. У відказних випадках автор повідомляється про відмову у публікації з викладенням причин.
- Автор звичайною поштою надсилає на адресу редколегії матеріали статті.
Організаційні питання вирішуються за телефоном відповідального секретаря.

5. Факт публікації статті
- Розміщення статті в складі журналу на веб-сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (п. 3.1, п. 4.1 Положення про електронні наукові фахові видання за наказом МОН України, НАН України, ВАК України від 30.09.2004 р., № 768/431/547).
- Автору видається довідка встановленого зразку з бібліографічним описом статті та режимом доступу.
 
Назад до змісту | Назад до головного меню