Форум права

Перейти до контакту

Головне меню:

Форум праварецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Призначення журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю «Юридичні науки» за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека.

Періодичність видання: 5 разів на рік.

ISSN 1995-6134 (Online)

Внесено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 18.01.2007 р. № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р. № 893 (Додаток 6).

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості».
Поточний номер

Станом на квітень 2018 р. у 51 номерах журналу опубліковано 3883 наукових статті.

Включено до міжнародних наукометричних і депозитарних баз даних:
                                                      Розміщується у:                                          Присвоюється:
               Індексується:           Видання з відкритим доступом
 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню